شیوه شرطی سازی و جایزه گرفتن

- برای شروع یک رفتار و جا انداختن یک مؤلفه مثل صبر در تربیت فرزندان از جایزه و تشویق استفاده و کمک گرفته شود مفید خواهد بود، اما در مقابل اعطای جایزه و تشویق به نیت شرطی سازی ، یعنی مرتبا جهت تداوم این رفتار و اجرای آن ، جایزه داده شود ؛ این کار نامناسبی است ؛ پس برای شروع رفتار جایزه دادن خوب است ولی در تداوم باید ملاحظه کرد که ان فرزند عادت به جایزه گرفتن نکند.