راهکار صبور شدن فرزند (1)

برای صبورشدن فرزند بایستی در سن کودکی مراقب بود که از اطرافیان خود ، رفتارهای غلط و پرخاشگرانه را یاد نگیرد و سعی شود که صبر را در آن دوران تمرین کند ، تا در سنین بالا فردی صبور باشد و الا در بزرگسالی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.