خنده کودک با نوازش مادر

کلیپ جالب کودکی که با نوازش مادر لبخند رضایت بر لبانش مینشیند.