گفتگو جنجالی طاهری و فردوسی پور در مورد حواشی پرسپولیس(بخش دوم)

گفتگو جنجالی طاهری و فردوسی پور در مورد حواشی پرسپولیس(بخش دوم)