تصفیه آب صنعتی.

گسترش زاید الوصف فرایندهای غشایی در تصفیه آب محدود به فرایند اسمز معکوس نبوده و به روشهای مختلف فیلتراسیون نظیر فیلتراسیون فیزیکی در مقیاس میکرو و نانو بسط یافته است. واحد تصفیه به روش اولترافیلتراسیون، نمونه ای از کاربرد فناوری غشایی در پیش تصفیه واحدهای تصفیه آب صنعتی است