برای چه ماجرای عاشورا در اهل سنت مخفی شده؟! [فدایی دو ارباب]

پاسخ از شیخ احمد بدرالدین حسون، مفتی اعظم اهل سنت سوریه