تفاوت خشم با خصومت و پرخاشگری

- خصومت ، یک احساس دشمنی و عناد است ؛ برخی ها آن را یک فکر می دانند نه یک احساس. خصومت ممکن است تا مدت ها ادامه داشته باشد و در موقعیت های مختلف ، خود را نشان دهد.