راهکار رفتار با بچه لجباز

- گاهی اوقات لجبازی یک بچه به این خاطر است که یک حسی او را آزار می دهد مثل احساس تبعیضی که از والدین خویش دیده است ، چه این تبعیض والدین به نفع او بوده ، مثلا اورا بیشتر دوست دارند و یا اینکه تبعیض والدین برعکس آن بوده ، یعنی حس کند که والدینش برادر خواهر اورا بیشتر دوست دارند ؛ این سبب لجبازی در کارهای او می شود که یا انتقام گرفته باشد و یا اینکه بیشتر مورد توجه و دیده شدن باشد ؛ در این صورت والدین باید گاهی اوقات اورا محور و نقطه تمرکزشان قرار دهند تا او دیگر این احساس را از خود دور کند.