تفاوت جسمانی افراد ، از عوامل اختلاف و تعارض (2)

- تفاوت وضعیت جسمانی و اختلاف در روحیه و سبک زندگی را حتی در سیره بعضی از علما به وضوح می توان دید ، به طور مثال مرحوم آیت الله مظفر عادت داشتند شب تاصبح مشغول تحقیق علمی و درس و بحث و بعد از اذان صبح می خوابیدند ، از طرفی عالم دیگر بر عکس آن بوده است ؛ پس نتیجه گرفته می شود که این تفاوت ها طبیعی است و باید مراقب بود که دو تا همخوابی یا زن و شوهر و یا افراد دیگر که در کنار هم زندگی می کنند ، سعی کنند این تعارض ها را جمع کنند و نگذارند که سبب ناراحتی و اذیت شدن همدیگر شود.