دانلود آهنگ آخی عاشیقم اونا صادیقم از تورکان ولیزاده و پرویز بلبل

آهنگ آخی عاشیقم اونا صادیقم
آهنگ آذری باکویی آخه عاشیقم
آخی عاشیقم اونا صادیقم سئویرم اونو من اوراییم دی منیم
آخه عاشقم من با اون صادق هستم من اونو دوست دارم قلب منه نفس من جان من درمان من اونه

http://ir-music.net/2017/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%ae%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%82%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%82%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa/