پایین آوردن اجسام با طناب | آریا سازه ارتفاع البرز

باز کردن و پایین آوردن دودکش آشپزخانه از ارتفاع با طناب با دسترسی محدود توسط تکنسین شرکت آریا سازه ارتفاع البرز صورت گرفته است.https://askohan.ir