پایین آوردن اجسام با طناب-آذرخش ساختمان کهن

باز کردن و پایین آوردن دودکش آشپزخانه از ارتفاع با طناب با دسترسی محدود توسط تکنسین شرکت آذرخش ساختمان کهن صورت گرفته است.https://askohan.ir