مرور تلاش های ناموفق برای حل تعارض و مشکل

- فردی که یکبار در فعالیتی شکست خورده و یا ناموفق بوده ، باید جستجو کرده و فکر کند که علت اصلی شکستش چه بوده است ؛ گاهی افراد با اینکه در کاری ناموفق بودند باز همان راه اشتباه را تکرار می کنند ؛ در حالی که در روانشناسی آمده که هیچ وقت راهی بیشتر از سه مرتبه نباید تکرار شود ؛ آن هم با شرائطی خاص باید صورت گیرد.