مشخص شدن سهم طرفین در دعوا و نزاع

- طرفین وقتی سر یک مسئله ای با هم اختلاف نظر دارند باید به این نکته توجه کنند که از این مشکل جدیدی که پیش آمده ، سهم طرف مقابل چه قدر است و واقعا چه قدر مقصر می باشد ؛ خیلی از اتفاقات و مشکلات بدون اینکه فرد مقابل نقشی در پدید آمدنش داشته باشد ، مواخذه و سرزنش می شود.