دانستن موضوع اصلی دعوا و نزاع

- در حل تعارض های بین افراد ، یک مشکل بسیار اساسی این است که طرفین نمی دانند سر چه مسئله ای دارند دعوا می کنند ؛ مثلا وقتی سر یک مسئله ای شروع به نزاع و بحث می کنند ، از این شاخه به آن شاخه می پرند و سر مسائل فراوان و مختلف و بی ارتباط با هم ، بحث و گفتگو می کنند ، بدون اینکه یک مسئله را کامل به اتمام برسانند و آن را حل کنند.