بعد از مهمانی ، زباله ها را بیرون نیاوریم ...

- اتفاقات یا مسائلی که در یک مهمانی باعث کدورت و ناراحتی شده را نباید با خود به منزل انتقال داد ؛ بلکه مسائلی که رخ داده را در همان مکان و زمان باید رها کرد و نباید به مساله دامن زد.