رعایت زمان و مکان مناسب برای حل اختلافات (2)

- بعضی از آقایان حواسشان نیست و خانمشان در یک اتفاق مهم عاطفی که دارد گریه می کند و هیجان زده و پریشان است ، این آقا شروع می کند به اینکه این قضیه حل شود و بحث راه می اندازد ؛ یا مثلا آقایی که بعد از مهمانی همان دم در شروع می کند به بحث و گفتگو در رابطه با ناراحتی هایی که از مهمانی ایحاد شده است.