شیوه نادرست برای تغییر رفتار دیگران

- هیچ گاه نباید در یک بحث به فرد مقابل گفته شود که او غلط کرده است یا فلان عملش اشتباه و بیجا بوده است ؛ چرا که خود فرد مقابل باید به اشتباهش پی ببرد.
_ باید تولید فکر کرد نه تحمیل اندیشه...
_ در گفتگو و ارتباط با هم ، نباید از جایگاه بالا به پایین بحث کرد ؛ چرا که این نحوه و طرز برخورد با دیگران هیچ اثری نخواهد داشت.