شیوه ی اثرگذار برای تغییر رفتار دیگران

- با فیلم گرفتن از مجادلات و بحث ها ، افراد بعد از بحثشان با دیدن فیلم رفتارشان به اشتباهات خود پی می برند.