ارتودنسی از پشت دندان

نوعی از ارتودنسی نامرئی ارتودنسی لینگوال می باشد که براکت ها به پشت داندان ها متصل می شوند مرایا و معایب دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی www.drsadreddini.ir