آیا نامگذاری به نام خلفا دلیل بر حسن رابطه با آنهاست؟! [فدایی دو ارباب]

برنامه تریبون آزاد شیعه ، سنی و وهابیت شبکه جهانی ولایت(استاد یزدانی) www.velayattv.com