تفاوت حالات زن و شوهر در خرید

- یکی دیگر از جاهایی که مردها نسبت به خانم ها ، قدرت تصمیم گیریشان کند هست ، هنگام خرید در بازار است.
- یکی از علت هایی که آقایان در بازار خیلی اندک هستند و بیشتر خانم ها هستند ، این است که مردها حوصله ی خرید با همسرشان در بازار ندارند و آن به خاطر اینکه از انتخاب های زیاد لذت نمی برند.