شرط اساسی در مدارا کردن (2)

- آدم ، زمانی با دیگران باید مدارا کند که بداند در جای دیگر به او جایزه و پاداش می دهند ، مومنی که طبق میل خانواده اش فرا می خورد و به نظر آنها احترام می گذارد ، احساس می کند که دارد شکوفا و رشد پیدا می کند ، نه اینکه احساس سرشکستگی و ظلم پذیری و حقارت داشته باشد.