بیننده سنی: چرا خداوند حضرت علی(ع) را یاری نکرد؟! [فدایی دو ارباب]

برنامه تریبون آزاد شیعه ، سنی و وهابیت شبکه جهانی ولایت(استاد یزدانی) www.velayattv.com