فرزند تنها

تک فرزندی دارای معایب فراوان است. از جمله می ‌توان به آسیب‌ پذیر بودن فرزندان تنها اشاره نمود. این تیزر در مقام مقایسه یک دختربچه تک فرزند و یک دختر بچه دارای خواهر است. با نشان دادن احساس دختربچه تک فرزند در صدد نمایش آسیب ‌های تک فرزندی است.