جنگ ذهنی و وسواس فکری بعد از دعوا و مشکلات

- خانم هایی که معمولا بعد از ناراحتی ، خود را تخلیه نمی کنند و آرام نمی شوند ، خانم هایی هستند که به جنگ ذهنی و نشخوار ذهنی عادت کردند ؛ مثلا بعد دعوا ، ادامه می دهند و به مرور زمان فراموش نمی کنند و تا مدت ها ذهن خود را درگیر آن می کنند.
- حالت جنگ ذهنی اگر زیاد شود تبدیل به وسواس فکری می شود.