راهکار هیجانی صحیح در اولین برخورد با مشکل

- در هر دو راهکار هیجان مداری و مساله مداری ، راهکار سالم و ناسالم می باشد ؛ در بخش هیجان مداری ، راهکار سالمی مانند پناه بردن به دعا و ذکر و توسل در هنگام مواجه با مشکل ، می باشد که بعضی افراد از آن استفاده می کنند ؛ این روش علاوه بر اینکه فرد را آرام می کند ، پیامد منفی ندارد.
- گاهی انسان در بخش مساله مدار ، با اینکه تلاش می کند که نتیجه را عوض کند ولی ممکن است راهکار او غلط باشد و برایش مفید نباشد.