راهکار هیجانی اشتباه در اولین برخورد با مشکل

- رویکرد هیجان مدار یکی از شیوه های حل مساله و مشکل است ؛ که در این مورد به جای برخورد با هسته ی اصلی مساله و پیدا کردن راه حل ، با هیجان برخورد می شود.