تفاوت آقایان و خانم ها در برخورد اولیه با مشکل

- اکثر خانم ها عادت دارند که در برخورد اول با مشکلی ، هیجان مدار با آن رفتار کنند ؛ مثلا با اتفاق افتادن مشکلی ، شروع می کند به گریه کردن ، یا زدن خود یا فریاد زدن و اجتناب کردن و روی برگرداندن از آن.
- آقایان دربرخورد با مشکل ، مساله مدار هستند و دنبال این هستند که نتیجه را عوض کنند.