هیچ انسانی بی مشکل نیست

- انسانی نیست مگر اینکه به مسئله و تعارض بر می خورد ؛ طبق روایات دنیا پیچیده و آمیخته شده است با مصائب و مشکلات ، و با صبر و تحمل بر این مشکلات و تعارض های در زندگی ، قرار است به انسان ها امتیاز داده شود.
- یک تفکر غلطی که در زندگی زناشوئی می باشد این است که افراد دنبال زندگی ای می گردند که هیچ اشکال و تنشی در آن نباشد.