ویژگی ها و اهمیت پیام های غیرکلامی (2)

- پیام های غیر کلامی نسبت به پیام های کلامی ، صادقانه تر به نظر می رسند ؛ چون دروغگویی کلامی برای انسان راحت تر است ولی به طور غیر کلامی دروغ گفتن سخت است ، چون در اختیار خود انسان نیست و کاملا بی اختیار می باشد.