ویژگی ها و اهمیت پیام های غیرکلامی (1)

- پیام های غیر کلامی و غیر اختیاری فرد ، کاملا وسیعتر هستند ، حتی بعضی ها ادعا کرده اند که از ارتباطات انسان ، کمتر از ۷درصد آن کلامی هست که حدود ۹۳ درصد آن غیر کلامی است.