فرق همدلی و همدردی (2)

- در برابر شنیدن و اطلاع از غصه ها و مشکلات مردم نباید همدردی کزد بلکه باید همدلی کرد ؛ ،همدردی یعنی مانند فرد مشکل دیده ، فرد خود را به مشکل و گرفتاری آن بیاندازد ، ولی همدلی یعنی مشکل او فهمیده و درک شود و پس از آن با او ابراز احساسات و سعی در برطرف کردن مشکل مصیبت دیده شود.