فرق همدلی و همدردی (1)

- همدلی یعنی فهم افکار و احساسات دیگران
- در روانشناسی همدلی یک قدرت و توانمندی و مهارت است ؛ اما همدردی یک ضعف است.
- همدردی یعنی گیر افتادن در افکار و احساسات دیگران .