راه های مؤٍثر کردن ارتباط: تفاوت درون گرا و برون گرا

- انسان های برون گرا معمولا برایشان خیلی سخت است رازهای مردم را آشکار نکنند.
- انسان های درون گرا معمولا از خود و از دیگری ، اطلاعات و خبری به دیگران نمی گویند و بیشتر به سکوت و پنهان کردن ، عادت دارند.
- درون گرا ، بیشتر استعداد کارهای پژوهشی و یا حتی جاسوسی دارند ولی برون گرا بیشتر استعداد کارهای مدیریتی و امور اجتماعی مثل تبلیغ دین دارد.