راه های مؤٍثر کردن ارتباط: تفاوت بین خانم و آقا (2)

- لازم است که زن و شوهر تمرین کنند که گفتگو و صحبت همدیگر را ترجمه کنند و بدانند که معنای واقعی گفتار طرف مقابل چه می باشد ؛ در این صورت خیلی ناراحتی ها و کدورت های بینشان کم می شود.