راه های مؤٍثر کردن ارتباط: تفاوت بین خانم و آقا (1)

- آقایان معمولا دید و نگاهشون در زندگی تونلی است ؛ یعنی وقتی به یک چیز توجه دارد به مورد دیگر حواسش نیست ولی خانم ها توجهات و دقت حواسشان خیلی وسیع تر و باز تر هست ، یعنی در یک لحظه هم آشپزی می کنند و هم حواسشان به بچه هست و هم تلوزیون می بینند.
- حساسیت شنوایی در زن ها بیشتر از آقایان هست.