راه های مؤٍثر کردن ارتباط: توجه به فرهنگ ها (4)

- گاهی اوقات در یک شهر سه قبیله و سه نوع فرهنگ متفاوت هست ، که آداب و رسوم خاصی برای خودشان دارند ، که در اینجا لازم است برای تعامل بیشتر دو خانواده که قصد وصلت با هم دارند ، با هم گام به گام این آداب و رسوم همدیگر را مطلع و به ان توجه داشته باشند.