راهکار ارتباط مؤثر: توجه به تفاوت فرهنگی (2)

- ممکن است یک کلمه و اصطلاح در یک شهر یک مفهومی داشته باشد که در شهر دیگر مفهومی مخالف آن باشد.
- برای تبلیغ مبلغان دینی به شهرهای کشور ، سزاوار است که هر طلبه ای به همان محل و دیار شهر خود برود ، چون با فرهنگ آنجا آشنا می باشد.