دست از اسلام میکشیم اگر ...

تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم ... چند کلامی از مهدی ملکی