فایده تمرین کردن در رفتار نیکو

در روایات است که خودتان را به حلم و صبر و دیگر خصوصیات خوب وادار کنید ، هرچند اگر اهل این صفات نیستید ، که این تمرین کردن باعث ملکه شدن و عادت خوب برای فرد می شود.