روز کاری خانوم مشاور املاک

دیدن این ویدیو حاکی از سختی شغل املاک و مشاور املاک دارد که شاید باورکردنی نباشه ولی این خانوم مشاور در این ویدیو این را ثابت کرده است.