هدف اصلی از ارتباط با دیگران

- ارتباط یعنی انتقال پیام
- یکی از کتابهای موجود در بازار به نام ارتباطات ، نوشته دکتر محسنیان راد ، درباره موضوع ارتباط با دیگران بسیار مفید و قابل استفاده است.
- هدف اصلی ارتباط برقرار کردن این است که اشکلات و اختلالاتی که در ارتباط با دیگران هست را حذف کنیم و الا مشکلات و سو تفاهم ها را ایجاد می کند.