مقاله ترجمه شده 2017: فرآیندهای بحرانی در مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری

برای دانلود مقاله ترجمه شده 2017: فرآیندهای بحرانی در مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری به آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/zEJuWY