مقاله ترجمه شده 2017 : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته

برای دانلود مقاله ترجمه شده 2017 : بررسی قابلیت اطمینان استراتژی های مدیریت سهام در تقاضای وابسته به آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/vYSYUj