حرکت جهت افزایش انعطلاف و قدرت پاها

انجام این تمرین قبل از باز کردن پاها به صورت نشسته، ضمن اینکه باعث گرم شدن پاها جهت باز شدن بیشتر پاها می شود، با تکرار مداوم، کم کم موجب افزایش قدرت و انعطاف پاها و همچنین باعث افزایش قدرت هسته بدن می شود.