حرکات کششی نمایشی در ساحل بوشهر

انجام تمرینات کششی نمایشی در ساحل بوشهر: باز کردن پاها با زاویه 180، بعد از حدود چهار سال تمرینات سخت و پیوسته در آستانه سن 36 سالگی: نسخه با کیفیت بالا