رودخانه ای پر از زباله در یکی از مرفه ترین نقاط تهران

اینجا تجریش است