ورق...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، شعرخوانی رضا بنفشه خواه

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
شعرخوانی رضا بنفشه خواه
انجمن ادبی رابعه