فکر کن...سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی، شعر خوانی انجمن ادبی صایب

سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
شعر خوانی انجمن ادبی صایب